Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim

deklaracja o dostępności

Deklaracja o dostępności

 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej PŚDS Lidzbark Warmiński

 

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  http://lidzbarkwarminski.naszsds.pl/  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Wierzbickiego 3A

11-100 Lidzbark Warmiński

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-08-12

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 19.03.2020 r.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Jankowska, adres poczty elektronicznej psds@poczta.onet.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 767 01 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim

 

Pomieszczenia PŚDS przystosowane są dla osób niepełnosprawnych (szerokie drzwi – 0,95cm
do poszczególnych pokoi,brak progów).

W celu przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych w 2010 roku zakupiony został transporter schodowy gąsiennicowy do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

Zakupiony gąsiennicowy transporter schodowy do przewozu wózka inwalidzkiego wymaga obsługi osoby drugiej.

 

Udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym znajdują się
w całym PŚDS – kontakty i włączniki światła są nisko zainstalowane. W ogólnej łazience uczestników wyodrębniony natrysk wyposażony jest w uchylne krzesełko i uchwyt dla osób z niepełnosprawnością (dodatkowo do kabiny można wstawić posiadane przez PŚDS krzesełko prysznicowe z pochwytami). Pomieszczenia WC wyposażone są w pochwyty, jedno z pomieszczeń WC przystosowane jest dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny