Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Wierzbickiego 3a, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel. 89 767 01 30; 530244476

email: psds@poczta.onet.pl

 

Nabór Ogłoszenie 2/2019

Ogłoszenie o naborze

Status: Zakończone

Ogłoszono dnia: 16.04.2019 r.

Data udostępnienia: 16.04.2019 r.

Termin składania dokumentów: 26.04.2019 r. godz. 15:00:00

Stanowisko: Główny księgowy

Wymiar etatu: 1/2

Miejsce pracy: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim

Numer ogłoszenia 2/2019

 

 

Lidzbark Warmiński, dnia 30.04.2019 r.

 

Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim, informuje, iż konkurs nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak złożonych ofert spełniających wymogi określone w ogłoszeniu.

 

Kierownik

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim

Małgorzata Jankowska

 

 

 

Kierownik

 

 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim
 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim
ul. Wierzbickiego 3A, 11-100 Lidzbark Warmiński

 1. Stanowisko:
  Główny księgowy
   
 2. Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych
  oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
  lub za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie
lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną
o kierunku rachunkowość i posiada, co najmniej 6-letnią praktykę
w księgowości;

c)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów:

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 1. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność interpretacji i zastosowania aktów prawnych niezbędnych
   do wykonywania powierzchownych zadań,
  2. znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
  3. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  4. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, zamówień publicznych, prawa pracy,
  5. znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wychowawczych,
  6. posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
  7. umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów, księgowych, sprawozdawczych i bankowych,
  8. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych
   i dyscypliny finansów publicznych,
  9. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
  10. umiejętność pracy w zespole,
  11. zaangażowanie, kreatywność i punktualność,
  12. dokładność i samodzielność,
  13. dyspozycyjność.

 

 1. Zakres wykonywania zadań na ww. stanowisku, m. in:
  1. organizacja i prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. wykonywanie dyspozycji środków finansowych,
  3. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i  finansowych
   z planem finansowym,
  4. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  5. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
  6. prowadzenie rozliczeń związanych z zatrudnieniem pracowników
   i zleceniobiorców
  7. prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS
  8. prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej z Urzędem Skarbowym,
  9. prowadzenie rozliczeń otrzymywanych dotacji,
  10. rozliczenie inwestycji,
  11. rozliczenie inwentaryzacji,
  12. właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji wytworzonej
   na stanowisku pracy w sposób określony instrukcją kancelaryjną,
  13. prowadzenie syntetycznej i analitycznej rachunkowości jednostki oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych w tym zakresie,
  14. opracowanie układu wykonawczego budżetu, kontrola jego realizacji, bieżąca jego aktualizacja oraz monitorowanie postępu finansowego planu budżetowego,
  15. prowadzenie ewidencji kart drogowych i miesięcznych kart eksploatacyjnych;
  16. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki,
  17. prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
  18. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
  19. nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  20. kompletowanie i wstępna weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych, przygotowywanie przelewów bankowych;
  21. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
  22. prowadzenie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających
   z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności Głównego księgowego,
  23. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika PŚDS należą
   do kompetencji Głównego księgowego,
  24. współpraca ze Skarbnikiem Powiatu.

 

 1. Informacja o warunkach pracy:
  1. Nabór dotyczy 1 stanowiska Główny księgowy – umowa o pracę;
  2. Praca wykonywana w ramach stosunku pracy
  3. Praca wykonywana w siedzibie PŚDS;
  4. Praca w systemie jednozmianowym ½ etatu; (20 godzin tygodniowo)

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.


W miesiącu marcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1. CV wraz z listem motywacyjnym;
  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
  3. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych
   i umiejętnościach, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
  4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
   i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
   wraz z oświadczeniem, iż nie toczy się żadne postępowanie karne;
  6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego
  8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Termin, sposób i miejsce  składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie  z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Głównego księgowego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim” należy składać do 26 kwietnia 2019  r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do PŚDS)

pod adresem:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Wierzbickiego 3A    11-100 Lidzbark Warmiński

 

Inne informacje:

 

Oferty przesłane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone po upływie 14 dni od zakończenia procedury naboru.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 767 01 30

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lidzbarku Warmińskim oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

 

Lidzbark Warmiński, dnia 16.04.2019 r.


                                                                                                           Kierownik 

      Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

   w Lidzbarku Warmińskim

 

                      Małgorzata Jankowska 

                                                                                                               

    

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – nabór do pracy

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 

Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy reprezentowany przez Kierownika, z siedzibą przy ul. Wierzbickiego 3A, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 089 767 01 30

 

Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych ul. Wyszyńskiego 37 , 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767 01 30

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w celu przeprowadzenia naboru do pracy w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim

 

Odbiorcy danych: dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

 

Okres przechowywania danych osobowych: Imię, Nazwisko, Miejscowość zamieszkania przechowywane będą przez okres 5 lat po upływie roku, w którym prowadzony jest nabór; pozostałe dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia naboru.

 

Prawo dostępu do danych osobowych: Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia gdy nie są już niezbędne do celów,
dla których były przetwarzane albo przewiduje to przepis prawa oraz prawo do żądania ograniczenia
ich przetwarzania. Ponadto posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załączniki:

Informacja RODO

Utworzono dnia 16.04.2019, 14:27

ogłoszenie o naborze

Utworzono dnia 16.04.2019, 14:27

Informacje

Liczba wyświetleń: 254
Utworzono dnia: 01.04.2019
Dokument wprowadził:
Małgorzata Jankowska
Dokument opublikował:
Małgorzata Jankowska
Dokument wytworzył:
Małgorzata Jankowska
Wytworzono:
Małgorzata Jankowska
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim

Historia publikacji

 • 30.04.2019 10:43, Administrator
  Edycja strony: Nabór Ogłoszenie 2/2019
 • 16.04.2019 14:29, Administrator
  Usunięcie załącznika: Informacja RODO
 • 16.04.2019 14:29, Administrator
  Usunięcie załącznika: Konkurs na stanowisko głównego ksiegowego